پیام رئیسه محترمه پوهنمل طاهره دانشمل


سپاس بیکران خداوند بی نیاز را که فرصت مناسب مهیا نمود تا پیام خویش را به صورت فشرده خدمت جوانان تحصیل کرده میهن عزیزم تقدیم نمایم. قابل تذکر است اینک در اثر عوامل و دلایل مختلف چندی ساله و جنگهای تحمیلی کشور عزیز ما از رهگذر اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ضربات شدید خورده و موجب جهل ،فقر وبیکاری روز افزون شده است. چنانچه برای همه واضح و روشن است ، اینکه اساس پیشرفت ترقی و تعالی رفا اجتماعی و زندگی با سعادت هر کشور مربوط به تعلیمات وتحصیلات با کیفیت می باشد زیرا یگانه راه پیشرفت ترقی و تعالی رفای اجتماعی و زندگی با سعادت هر کشور مربوط به تعلیمات و تحصیلات با کیفیت می باشد زیرا یگانه راه پیشرفت و انگشاف از طریق طربیت کدر های علمی و تکنالوژی در عرصه های مختلف علوم در جهان امروزی فاصله های که در گذشته وجود داشت نهایت کوچک و خورد گردیده است تقریبآ کره خاکی ما شکل قریه خورد را از لحاظ ارتباطات واطلاعات بخود گرفته است. هر نوع انکشافات و تحولات به زود ترین فرصت در خدمت و معرض آگاهی افراد جهان قرار میگیرد و موجب کسب معلومات و اطلاعات در همه بخش ها و عرصه ها می گردد. از اینکه کشور عزیز ما جز از این کره خاکی باشد ناگزیز ازین مزایا علمی و تکنالوژی بی بهره نمانده است و مجبور است در دایره حرکت جهانی شامل و به امتداد آن در حرکت شود . زیرا در غیر آن زندگی روز تا روز مشکل و دشوار خواهد شد. بنآ برما لازم است تا از امکانات دست داشته خویش در حدود توان و شرایط ، استفاده اعظمی نمایم. خصوصۀ برای جوانان لازم است تا خود را آماده آموزش علوم معاصر و کسب تکنالوژی مثبت جهانی نمایند و همچنان بر دولت مردان و چیز فهمان دلسوز ما لازم است تا در زمینه های خوبتر ، بهتر را برای جوانان آماده و مهیا سازند. تا از این طریق برای نجات کشور از مشکلات اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و غیره کارهای بنیادی و انسانی انجام شود. پوهنتون آریانا نیز در قبال جوانان این وطن مسئولیت ایمانی خود میداند تا در بلند بردن سطح دانش تخصصی و مسلکی از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نکند و با تطبیق قوانین ، لوایح مقرره ها و طرزالعمل های وزارت محترم تحصیلات عالی ج.ا.ا مسئولیت خویش را با صداقت ایفا نماید