پیام رئیس عمومی محترم الحاج محقق عبدالحق دانشمل


بر اساس حکم خداوند بزرگ (ج) و حدیث نبوی(ص) تعلیم و تحصیل حق مسلم هر انسان است ، یک جامعه وقتی مراحل انکشاف خود را بخوبی طی مینماید که افراد باسواد و تحصیل کرده داشته باشد. افغانستان کشوری است که ازلحاظ اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی قوس نزولی خود را می پیماید و جنگ ،بیماری، فقر وگرسنگی سراپا زندگی مردم کشور را تهدید میکند، یگانه راه رهایی از همه آفات قوق الذکر تعلیم و ارتقای سطح شعور سیاسی ،اجتماعی و فرهتگی مردم کشور است که تعلیم و تحصیل زمینه ساز آنست برای اینکه کشور ما در شاهرا تکامل قرار بگیرد و به رشد انکشاف برسد ضرورت جدیست تا دولت و سازمان های سیاسی کشور متوجه تحصیلات عالی جوانان و ارتقای ظرفیت های انسانی باشند. جوانان وطن باید در تمام رشته ها و عرصه های تحصیلات عالی سطح معلوماتی علمی خویش را بلند ببرند و با اخذ تحصص در رشته های مختلف آماده خدمت به وطن باشند. آموزشهای تخصصی جوانان مطابق با کریکلم های معاری جهانی استندرد شود و فراگیری آموزش سالم با تکنالوژی معلوماتی معاصر هماهنگ گردد. پوهنتون آریانا منحیث اولین نهاد تحصیلی که در بخش سکتور خصوصی به فعالیت آغاز نموده است خود را مکلف میداند تا جوانان کشور را در پوهنځی های چهار گانه طب معالجوی ، انجنیری ، اقتصاد و حقوق و علوم سیاسی مطابق لوایح و طرز العمل های مقام محترم وزارت تحصیلات عالی ج.ا.ا که بیانگر فعالیت های استندرد اکادمیک میباشد تربیه نموده و با مهیا نمودن تسهیلات خوب تحصیلی جهت خدمت به مردم وطن جنگزده تقدیم جامعه نمایند پوهنتون آریانا بهترین جایگاه مشترک جوانان وطن است . همه جوانان و شایقین تحصیلات عالی میتوانند بدون کدام تفاوت با حقوق مساوی در شرایط سهل تحصیلات عالی خویش را به پیش ببرند و خود را به سر منزل مقصود تحصیلی خویش برسانند.