با آریانا آشنا شوید


پوهنتون آريانا يگانه كانون تحصيلي خوشنام شما است اين مركز تحصيلي در سال ٢٠٠٤ در شهر پشاور توسط الحاج محقق عبدالحق "دانشمل" بنياد گذاشته شد. اين كانون تحصيلي در بخش سكتور خصوصي فعاليت ميكند. پوهنتون آريانا فعلأ در دو ولايت مصروف فعاليت است. ولايت (ننگرهار) و ولايت ( كابل) اين پوهنتون داراي چهار پوهنحًی ميباشد (طب معالجوي) ( انجينري ساختمانی) (حقوق وعلوم سياسي) (اقتصاد) كه صدها تن از اين بخشها فارغ گرديده است و شامل وظایف در ادارات دولتی و غیر دولتی مصروف فعالیت هستند. كريكولم پوهنتون آريانا با استندرد و پذيرفته شده مقام محترم وزارت تحصيلات عالي است كه 100% همسان و هماهنگي با كريكولم پوهنتون طبي كابل و كريكولم پوهنتون كابل است .