حقوق وعلوم سیاسی


پوهنحی حقوق و علوم سیاسی نیز به نوبه خویش در حصۀ تربیۀ کدرهای متخصص جوان فعالیت داشته در آینده با تطبیق یکسان قوانین، نظم را در افغانستان مستقر ساخته زمینه کار و رشد را برای سایر اتباع کشور مساعد ساخته است وتعهد دارد که عدالت اجتماعی همه جانبه را تامین و حق را به حق دار برساند. محصلان این پوهنحی با در نظر داشت امکانات تخنیکی، کار عملی شان رادر بخش کریمنالستیک در خود پوهنحی طب معالجوی انجام داده و هم غرض آشنایی به وسایل مغلق جنائی به ریاست کرمینالتخنیک وزارت محترم امور داخله ج.ا.ا طور گروپ وار اعزام میگردند.این پوهنحی در بخش خود سه دیپارتمنت دارد.

دیپارتمنت های پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی

دیپارتمنت قضا و څارنوالی
دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی
دیپارتمنت امور شرعی