اقتصاد


پوهنحی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی آریانا تحت پوشش قانون اکادمیک پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل در حال فعالیت است .محصلان این پوهنحی نظر به کریکولم در سمستر هشتم بخاطر سپری نمودن کار عملی شان به بانک ها ، ادارات دولتی و خصوصی به مدت دو ماه رسماً معرفی میشوند.این پوهنحی در بخش خود پنج دیپارتمنت دارد.

دیپارتمنت های پوهنځی اقتصاد

دیپارتمنت امورمالی و بانکی
دیپارتمنت اقتصاد ملی
دیپارتمنت منجمنت ، اداره و تشبثاب
دیپارتمنت احصاییه و اکونومتری
دیپارتمت B.B.A