ملاقات با رئیس عمومی و هیأت رهبری

هیأت متخصصان افغانستان در اروپا از مؤسسه تحصیلات عالی آریانا دیدار بعمل آوردند و ضمن ملاقات با رئیس عمومی و هیأت رهبری مؤسسه تحصیلات عالی آریانا از خدمات این مؤسسه در امر انکشاف تحصیلات عالی در کشور و فراهم آوری زمینه تحصیلات عالی در رشته های مختلف برای جوانان میهن تمجید و قدردانی نمودند.